Elaborat Novi naručitelji u Hrvatskoj

2022

Elaborat “Novi naručitelji u Hrvatskoj − Model demokratizacije umjetničke produkcije u javnom prostoru i prostoru zajednice i njegov potencijal u Hrvatskoj” je pregled istraživanja koje je OLP uz potporu Zaklade Kultura nova proveo tijekom 2020. i 2021. godine, a uključivalo je literarne izvore te suradnju s njemačkom podružnicom Novih naručitelja − Neue Auftraggeber u Berlinu. U prvom dijelu elaborata opisana je i kontekstualizirana pojava Novih naručitelja i njihovih načela rada, u drugom dijelu detaljno je predstavljen način rada ogranka u Njemačkoj dok treći dio donosi izbor projekata ogranaka Novih naručitelja u drugim zemljama. Elaborat završava okvirom za moguću implementaciju modela u Hrvatskoj.

Cilj je Elaborata upoznati hrvatsku stručnu i širu javnost s Novim naručiteljima, modelom u okviru kojeg građani/ke naručuju umjetnost, te predložiti njegovu primjenu u RH.

Elaborat je u cijelosti dostupan na poveznici: http://otvorenilikovnipogon.org/edit/uploads/file/novi-narucitelji/novi_narucitelji_olp_printversion.pdf

Izdavač: Otvoreni likovni pogon, Zagreb, 2022. Za izdavača: Kristina Leko. ISBN 978-953-48716-1-4. Autorica koncepcije i urednica: Kristina Leko. Tekstovi: Hana Katanić, Kristina Leko, Maša Štrbac. Lektura: Roberta Pulić. Prijelom: Marijana Rajčić. Financijski pokrovitelji: Zaklada Kultura nova (2020), Grad Zagreb i Ministarstvo kulture i medija RH (2022).