Laboratorij Gajnice

2020

 

Voditeljica: Maša Štrbac

Umjetnice: Valentina Marđetko i Una Štalcar Furač u suradnji s mještanima i mještankama Gajnica

 

Laboratorij Gajnice je dugoročni program organizacije pokrenut 2020. godine kao obrazovni laboratorij za kvalifikaciju umjetnika/ca za rad u socijalnom i javnom prostoru u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče. Prve je godine proveden u naselju Gajnice, upravnom i kulturnom središtu četvrti. Istraživački dio programa bio je posvećen povijesti naselja, onako kako ju poznaju mještani i kako je obrađena u znanstvenoj literaturi. Mještani su svoja sjećanja iznosili na tematskim druženjima u okviru tzv. Dnevnog boravka, u prostorijama lokalnih mjesnih odbora, a ista su potom, dopunjena podacima iz znanstvene literature, distribuirana putem društvenih mreža gdje su bila povod novim razgovorima kojima se gradila povijest naselja. Najveći dio razgovora, posebno nakon izbijanja epidemije COVIDa-19, odvijao se unutar kvartovske FB grupe „Gajnice jučer danas sutra”, u okviru koje je provedena anketa Živjeti u Gajnicama, s pitanjima o prednostima i nedostacima života u naselju - u anketi je sudjelovalo 60-tak mještana. Sredinom lipnja u program su se uključili mladi umjetnici/ce, kroz seminar na kojem su, prvog dana, uvedeni u osnove rada umjetnosti u zajednici i u javnom prostoru, uz arhitekte Kristinu Carevu i Renea Lisca kao goste predavače, a drugog dana su se upoznali s mještanima/kama na tribini Živjeti u Gajnicama. Tribina je, ali još više komunikacija preko FB grupe koja je uslijedila, vodila ideji da umjetnički dio programa bude izveden u Parku 101. brigade kao mjestu koje je na različite načine važno velikom djelu mještana/ki i u kojem mnogi provode svoje slobodno vrijeme. Umjetnička intervencija naslovljena „Park” realizirana je krajem rujna, u formi dvodnevnog događanja kojim se željela odati počast zajedničkom životu u Parku, te ga ujedno podržati i dati mu novi podstrek. Posebna je pažnja posvećena napuštenom boćalištu za koje je, tijekom rasprave na FB, pristiglo 20-tak alternativnih prijedloga. Dvije polaznice seminara, slikarica i krajobrazna arhitektica Valentina Marđetko i plesačica suvremenog plesa Una Štalcar-Furač uprizorile su ih u suradnji s mještanima/kama, na likovnoj i plesnoj radionici u Parku. Ilustracije sadržaja koje su mještani poželjeli za park bile su izrezane iz kartona i kao velike siluete raspoređene širom Parka, dok su između i oko njih sudionici plesne radionice izveli koreografiju na istu temu. Cilj je programa bio kroz umjetnički sadržaj usmjeriti pažnju mještana na zajednički život u naselju i u javnom prostoru kao vrijednost koju treba njegovati,te ih potaknuti i ohrabriti za javni nastup, da u tom prostoru zajedno i u suradnji izraze svoje želje i potrebe. Program je krajem studenog zakljčen otvaranjem dokumentacijske izložbe u Knjižnici Gajnice. Više <<<ovdje>>>

Sva su događanja dokumentirana na blogu projekta: https://olplab.home.blog/ te na FB stranici https://www.facebook.com/labgajnice/ .

Program je realiziran uz financijsku potporu Zaklade “Kultura nova” i Ministarstva kulture i medija RH.

*Naslovna fotografija: Gajnice 2018, pogled na dio naselja i Park 101. brigade, autor fotografije Miroslav Vajdić, stanovnik Gajnica

 

Gajnice Laboratory is a long-term program of the organization launched in 2020 as an educational laboratory for the qualification of artists to work in social and public space in the city district Podsused-Vrapče. The first year was spent in the settlement of Gajnice, the administrative and cultural center of the district. The research part of the program was dedicated to the history of the settlement, as it is known to the locals and as it is treated in the scientific literature. The locals shared their memories at thematic gatherings within the Living room programe, in the premises of local local committees, and the same were then, supplemented with data from the scientific literature, distributed through social networks where they were the occasion for new conversations that built the history of the settlement. Most of the conversations, especially after the outbreak of the COVID-19 epidemic, took place within the neighborhood FB group "Gajnice yesterday today tomorrow", in which a survey was conducted Living in Gajnice, with questions about the advantages and disadvantages of living in the settlement - 60 -so locals participated in the survey. In mid-June, young artists joined the program through a seminar where, on the first day, they were introduced to the basics of community art and public space, with architects Kristina Careva and Rene Lisac as guest lecturers, and on the second day they met with the locals at the forum Living in Gajnice. The forum, but even more communication through the FB group that followed, led to the idea that the artistic part of the program be performed in the Park of the 101st Brigade as a place that is important to a large part of the community and where many locals spend their free time. The artistic intervention entitled "Park" was realized at the end of September, in the form of a two-day event which aimed to pay tribute to the common life in the Park, and at the same time support it and give it a new impetus. Special attention was paid to the abandoned bowling alley, for which, during the discussion on FB, about 20 alternative proposals were posted. Two seminar participants, painter and landscape architect Valentina Marđetko and contemporary dancer Una Štalcar-Furač staged them in collaboration with the locals, at an art and dance workshop in the Park. Illustrations of the proposed content were cut out of cardboard and set as large silhouettes throughout the Park, while between and around them the participants of the dance workshop performed choreography inspired by them. The aim of the program was to direct the attention of locals to the common life as a value to be nurtured, and to encourage them to express their wishes and needs in public space. The program ended at the end of November with the opening of a documentary exhibition at the Gajnice Library. 

All events are documented on the project blog: https://olplab.home.blog/ and on the FB page https://www.facebook.com/labgajnice/.

The program was realized with the financial support of the "Kultura nova" Foundation and the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia.

 

Osnovni format rada: umjetnički participacijsko-istraživački projekt; Mjesto održavanja: Zagreb, naselje Gajnice; Koncepcija projekta: Maša Štrbac; Umjetnice: Valentina Marđetko i Una Štalcar-Furač. Produkcija: Otvoreni likovni pogon. Partneri: Centar za obrazovanje i kulturu Susedgrad (tribina Živjeti u Gajnicama); Knjižnica Gajnice dokumentacijska izložba); FB grupa Gajnice jučer danas sutra (platforma za razgovore s građanstvom i distribuciju svih aktivnosti unutar projekta); Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb (umjetničko događanje u Parku, rad s korisnicima/cama radionice). Fotografska dokumentacija: Miroslav Vajdić, Maša Štrbac, Vedran Markulin, Željko Šićak Prašnički i dr. Modaliteti i formati rada:  istraživanje, umjetnička intervencija u javnom prostoru, plesna izvedba.